Technical Program

Paper Detail

Paper Title TWO-DIMENSIONAL ROBUST NONNEGATIVE MATRIX FACTORIZATION FOR HYPERSPECTRAL UNMIXING
Paper IdentifierTUP2.PG.3
Authors Risheng Huang, Zhejiang University, China; Haiqiang Lu, Jiaxing Hengchuang Power Equipment Co., Ltd, China; Xiaorun Li, Zhejiang University, China; Liaoying Zhao, Hangzhou Dianzi University, China
Session Unmixing Techniques for Hyperspectral Images II
Location Room 501-502: Poster Area G
Session Time Tuesday, 30 July, 15:20 - 16:20
Presentation Time Tuesday, 30 July, 15:20 - 16:20
Presentation Mode Poster
Topic Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR): Target Detection and Unmixing